Pretpakovine i BMS

Pretpakovine i boce kao mjerni spremnici (BMS)

Radi zaštite potrošača, slobode kretanja roba i dobara unutar zajedničkog tržišta Europske unije,  države članice EU, pa tako i Republika Hrvatska, zakonskim i podzakonskim aktima reguliraju područje proizvodnje i stavljanja na tržište pretpakovina i boca kao mjernih spremnika.

 

Područje pretpakovina i boca kao mjernih spremnika regulirano je je sljedećim  EU Direktivama:

  • Direktiva 76/211/EEZ - Ova Direktiva odnosi se na pakiranje određenih pretpakovina označenih masom ili obujmom
  • Direktiva 2007/45/EZ - Ova Direktiva odnosi se na nazivne količine za pretpakirane proizvode
  • Direktiva 75/107/EEZ -  Ova Direktiva odnosi se na spremnike koje obično nazivamo bocama, a izrađeni su od stakla ili neke druge tvari čija čvrstoća i postojanost oblika pružaju jednaka mjeriteljska jamstva kao i staklo

 

Radi transponiranja odredbi navedenih Direktiva u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske, Državni zavod za mjeriteljstvo donio je sljedeća tri Pravilnika:

Osim EU Direktivama, područje pretpakovina regulira se preporukama i uputama europske i međunarodne organizacije za zakonsko mjeriteljstvo (WELMEC, OIML).

 

Pretpakovina - je kombinacija proizvoda i pojedinačne ambalaže u koju je pretpakiran.

Pretpakirani proizvod - proizvod je pretpakiran kad je stavljen u ambalažu bilo koje vrste bez nazočnosti kupca, a količina proizvoda sadržana u ambalaži ima neku unaprijed određenu vrijednost i ne može se mijenjati bez otvaranja ambalaže ili podvrgavanja  vidljivim preinakama.

Pretpakovine koje zadovoljavaju pravilnikom propisane zahtjeve i provjere mogu se označiti EZ oznakom sukladnosti i mogu se slobodno staviti na tržište na cjelokupnom prostoru Europske unije.

One su prepoznatljive po malom slovu "℮" na etiketi ili pakiranju, koje je postavljeno u istom vidnom polju kao i oznaka nazivne mase ili nazivnog obujma.

Određeni proizvodi mogu se stavljati na tržište samo ako su pretpakirani u onim nazivnim količinama koje su propisane u odgovarajućem dodatku Pravilnika o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda (NN 82/16), (NN 33/17).


Pakiratelj, njegov ovlašteni zastupnik ili uvoznik odgovoran je za zadovoljavanje propisanih zahtjeva koji se odnose na označivanje pretpakovina te količinu proizvoda sadržanu u pretpakovini.


Boce kao mjerni spremnici (BMS) su spremnici koji se općenito nazivaju bocama, a izrađeni su od stakla ili neke druge tvari čija čvrstoća i postojanost oblika pružaju jednaka mjeriteljska jamstva kao i staklo ukoliko:

- su takvi spremnici začepljeni ili ih se može začepiti, a namijenjeni su za skladištenje, prijevoz ili isporuku tekućina,

- imaju nazivni obujam od 0,05 litara do uključivo 5 litara,

- imaju takve mjeriteljske značajke (oblik i ujednačenost proizvodnje) da se mogu upotrebljavati kao mjerni spremnici  odnosno  da im se napunjenima do utvrđene razine ili utvrđenog postotka njihovog vršnog obujma sadržaj može mjeriti s dostatnom točnošću.

BMS koje zadovoljavaju pravilnikom propisane zahtjeve i provjere mogu se označiti EZ oznakom sukladnosti i mogu se slobodno staviti na tržište na cjelokupnom prostoru Europske unije.

One su prepoznatljive po oznaci "ɜ" (obrnuto slovo epsilon) na boci.


Proizvođač BMS, ovlašteni zastupnik ili uvoznik odgovoran je za zadovoljavanje propisanih mjeriteljskih zahtjeva i zahtjeva koji se odnose na označivanje BMS.

 

Potiče se podnošenje zahtjeva za provedbu provjere pretpakovina i BMS, u skladu s odredbama Zakona o mjeriteljstvu (NN 74/16) radi ishođenja potvrde kojom se dokazuje da pretpakovine i BMS zadovoljavaju propisane mjeriteljske zahtjeve. Pismeni zahtjev za ispitivanje pretpretpakovina i BMS radi provjere usklađenosti s propisanim mjeriteljskim zahtjevima mogu podnijeti  pakiratelj, njegov ovlašteni zastupnik ili uvoznik.

Pismeni zahtjev pravne ili fizičke osobe može se podnijeti u svim Službama mjeriteljskih poslova (PJ Zagreb, PJ Rijeka, PJ Split i PJ Osijek) pri Državnom zavodu za mjeriteljstvo

Sve Službe mjeriteljskih poslova opremljene su mobilnim sustavom za ispitivanje pretpakovina i BMS, koji se lako i jednostavno prenosi.  Sastoji se od kompleta vaga, garniture za određivanje gustoće te prijenosnog računala i pisača,  sve smješteno u tri kovčega. Oprema je zaštićena od oštećenja čime se osigurava točnost ispitivanja. Program omogućuje definiranje veličine uzoraka na temelju veličine grupe, uzimanje podataka s vage, provedbu statističkog vrednovanja rezultata mjerenja i izradu
izvješća o ispitivanju, u skladu s odredbama propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za boce kao mjerne spremnike.
 


Poveznice:
  • ZAKON o mjeriteljstvu (NN 74/14NN 111/18NN 114/22)
  • PRAVILNIK o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda (NN 82/16, NN 33/17)
  • PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za boce koje se upotrebljavaju kao mjerni spremnici (NN 82/16)
  • PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom ili obujmom (NN 82/16)
  • PRAVILNIK o mjernim jedinicama (NN 88/15, NN 16/20)
  • PRAVILNIK o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (NN 121/14NN 66/18NN 133/20, NN 150/22)