O Zavodu

Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • pripremu propisa iz područja mjeriteljstva;
 • rješavanje u upravnim stvarima iz područja mjeriteljstva;
 • davanje ovlasti pravnim osobama za provedbu postupaka potvrđivanja sukladnosti mjerila i pretpakovina s propisima, prijenos javnih ovlasti na pravne osobe odobravanjem za ovlaštena na tijela koja obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili ovlaštena tijela koja obavljaju poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje;
 • određivanje tehničkih i mjeriteljskih zahtjeva za postupke ocjene sukladnosti iz područja zakonskog mjeriteljstva;
 • provođenje ispitivanja pretpakovina i boca kao mjernih spremnika;
 • provođenje ovjeravanja zakonitih mjerila;
 • provođenje službenih mjerenja;
 • nadzor zakonitosti rada ovlaštenih tijela za ovjeravanje i pripremu (prije ovlaštenih pravnih osoba te ovlaštenih servisa) i korisnika zakonitih mjerila;
 • praćenje i nadzor stanja u području zakonskog mjeriteljstva te poduzimanje mjere za kvalitetno obavljanje djelatnosti;
 • nadzor rada i stručno osposobljavanje mjeritelja i mjeriteljskih inspektora;
 • za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera;
 • pružanje pomoći građanima i pravnim osobama u provođenju propisa i mjera iz mjeriteljske djelatnosti;
 • predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za zakonsko mjeriteljstvo i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama.
 
 • planira, organizira, koordinira i provodi poslove razvoja nacionalnog sustava temeljnog mjeriteljstva;
 • proglašava državne etalone, obavlja upravne i stručne poslove u vezi s državnim etalonima i usklađuje rad nacionalnih umjernih laboratorija;
 • osigurava sljedivost mjerenja u Republici Hrvatskoj i provodi umjeravanje etalona i mjerila;
 • ostvaruje, čuva i održava državne mjerne etalone i osigurava njihovu sljedivost prema međunarodnim etalonima;
 • obavlja poslove istraživanja i razvoja u području temeljnog mjeriteljstva;
 • obavlja poslove nacionalnih umjernih laboratorija koji se po potrebi uspostavljaju u okviru Zavoda;
 • usklađuje i nadzire rad nacionalnih umjernih laboratorija koji su izvan Zavoda;
 • predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za temeljno mjeriteljstvo i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama;
 
 • provođenje Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina;
 • pripremu propisa iz područja predmeta od plemenitih kovina;
 • rješavanje u upravnim stvarima iz područja predmeta od plemenitih kovina;
 • obavlja postupke ovlašćivanja proizvođača i dobavljača predmeta od plemenitih kovina,
 • vodi postupak za dodjelu znaka proizvođača (dobavljača), odnosno znaka sukladnosti predmeta od plemenitih kovina;
 • vodi propisane evidencije o znakovima proizvođača;
 • obavlja analizu potreba i stanja, planiranja i razvoja djelatnosti ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina u Republici Hrvatskoj;
 • predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim organizacijama za plemenite kovine i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama

 

 • pripremu propisa u području homologacije cestovnih vozila i traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (u daljnjem tekstu: vozila), njihovih dijelova i opreme,
 • obavlja postupke ovlašćivanja ispitnih mjesta za homologaciju tipa i pojedinačnog vozila,
 • obavlja poslove potvrđivanja sukladnosti tipa vozila s propisanim homologacijskim zahtjevima;
 • vodi evidenciju o ovlaštenim uvoznicima i izdanim potvrdama o sukladnosti tipa vozila te obavlja nadzor nad radom ovlaštenih pravnih osoba iz ovog područja;
 • predstavlja Republiku Hrvatsku u radu međunarodnih tijela koja donose homologacijske propise o vozilima te osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz rada tih međunarodnih tijela.

 

Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonima.