Iznimno dopuštene jedinice izvan SI


Iznimno dopuštene jedinice izvan SI s posebnim nazivima i znakovima

Naziv

Znak

Veza s jedinicama SI

Veličina

Uporaba samo za

morska milja
 

1852 m

duljina

pomorski, riječni i zračni promet

astronomska jedinica
 

~1,495 978 7·1011 m

 

astronomiju

ar

a

100 m2

ploština

ploštinu zemljišta

hektar

ha

10 000 m2

   
litra

l, L

10–3 m3 = dm3

obujam

 
stupanj

     
minuta

 

kut

 
sekunda

12

     

gon

1g

     
atomska jedinica mase

u

~1,66057 · 10–27 kg

 

fiziku i kemiju

karat
 

2 · 10–4 kg

masa

masu dragulja

gram

g

10–3 kg

   
tona

t

103 kg

   
minuta

min

60 s

   
sat

h

3 600 s

vrijeme

 
dan

d

86 400 s

   
čvor
   

brzina

pomorski i zračni promet

teks

tex

10–6 kg/m

duljinska masa

tekstilna vlakna i konac

bar

bar

105 Pa

   
milimetar živina stupca

mmHg

133,322 Pa

tlak

izražavanje tlaka tjelesnih tekućina

elektronvolt

eV

~1,60219·10–19 J

energija

posebna područja

var

var

1 W

snaga

reaktivnu (jalovu) snagu izmjenične električne struje

bel2)

B

B = 0,5 ln 10 (Np)

razina

 
neper3)

Np

Np = 1

razina

 

1 Decimalne se jedinice tvore samo od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica: litra, gram, teks bar, elektronvolt i var, a od jedinice bel obično se tvori samo decibel (dB).  
2), 3) Bel i neper ne nalaze se u Zakonu o mjernim jedinicama iz 1993. godine.