2. veljače 2022. - Poziv na testiranje (Javni natječaj od 10. prosinca 2021., NN 136/21)

Kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Državni zavod za mjeriteljstvo, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 136/2021 od 10. prosinca 2021. godine za radno mjesto:

  1. VIŠI STRUČNI REFERENT - 1 izvršitelj/ica

Odjelu za informatičke i opće poslove,
Služba za pravne, opće i tehničke poslove,
Glavno tajništvo


08. veljače 2022. godine,  s početkom u 10,00 sati

 u Državnom zavodu za mjeriteljstvo, Capraška 6, Zagreb
 

09:45 Dolazak kandidata/kinja u Državni zavod za mjeriteljstvo

10:00 Prva faza testiranja: provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta - za koje su kandidati/kinje podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja

11:15 Rezultati prve faze testiranja

11:30 Druga faza testiranja: pisana provjera poznavanja rada na osobnom računalu i pisana provjera poznavanja engleskog jezika

13:00 Rezultati druge faze testiranja i razgovor (intervju)


Kandidati su dužni pristupiti testiranju 15 minuta prije početka testiranja radi pravovremene registracije te radi predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Sukladno članku 5. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 121/21) od 12. studenog 2021. godine, obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije u kojima rade osobe iz točke I. ove Odluke, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi. Odluka je dostupna na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_121_2087.html 


Kandidati/tkinje su dužni ponijesti sa sobom osobnu iskaznicu ili putovnicu.

U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati/kinje koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja i to 15 kandidata/kinja.
Ako je u prvoj fazi zadovoljilo manje od 15 kandidata/kinja, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
Svi kandidati/kinje koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja za svako radno mjesto, a ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja.


POSTUPAK I PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)

1. Po dolasku na svaku od faza provjere znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj ne mogu pristupiti testiranju.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, kandidati/kinje će biti upućeni u odgovarajuće prostorije gdje će se održavati testiranje.

3. Svaka faza provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuj e se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

4. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje

  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.


5. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja za svako radno mjesto, a ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja

6. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja, prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja čelniku tijela.

7. Izabrani kandidati/kinje pozvat će se radi dostave uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja. Nakon dostave uvjerenja i izvornika dokaza, čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje, koje će biti objavljeno na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo www.dzm.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

8. Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.