Oglasi na određeno vrijeme

18. siječnja 2022. - Oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme
Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje Oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme u Odjelu za pomoćne i tehničke poslove za radno mjesto  Osobni vozač državnog dužnosnika.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od Objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave i pravosuđa (https://mpu.gov.hr) 


Dokumenti:
 
5. veljače 2021. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni referent, u  Odjelu za informatičke i opće poslove

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i  uprave (https://mpu.gov.hr/), neposredno ili poštom na adresu: Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za oglas za prijam u državnu službu".
 

Dokumenti:

10. prosinca 2019. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
KLASA:   112-01/19-03/01
URBROJ: 558-01/1-19-1
Zagreb, 05. prosinca 2019.
 
 
            Na temelju članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19 i 98/19), glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo raspisuje
 
O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
 
SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE
Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove                                                        
Odjel za ljudske potencijale, pravne i opće poslove
 
 1. Upravni referent - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice                      
 
 • srednja stručna sprema upravne struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • položen državni  ispit I. razine
 
 
 
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA HOMOLOGACIJU I TEHNIČKO ZAKONODAVSTVO U PODRUČJU MOTORNIH VOZILA
Odjel za homologaciju vozila i dijelova                                                      
 
 1. Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice   
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu       
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni ispit II. razine
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osobe se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca.
 
Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte)
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe ili diplome),
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo),
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la),
 6. presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni ispit.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Izabrani/a kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu:
 
Državni zavod za mjeriteljstvo
  10 000 Zagreb, Capraška 6,
          s naznakom "Za oglas za prijam u državnu službu"

 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/tkinjom prijavljenom na oglas.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu dužan/a se u prijavi na oglas  pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na oglas  dužan/a je pozvati se na to pravo te pored dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na oglas  dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na oglas dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom  od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete te ih poziva na razgovor (intervju). Smatra se da je kandidat/kinja koji ne pristupi razgovoru (intervju), povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Opis poslova i podaci o plaći za radna mjesta za koja se vrši prijam bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr) istovremeno s objavom oglasa.
 
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima/kinjama (intervjua) bit će objavljeno na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr) najmanje pet dana prije njegovog održavanja.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo i  web stranici Ministarstva uprave.
 
Dostava svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
                                                                                                            
                                                                                               GLAVNA RAVNATELJICA
 
                                                                                               Brankica Novosel                                                       
 
06. veljače 2019. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni referent, u  Odjelu za ljudske potencijale i opće poslove, a  radi zamjene odsutne službenice.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za oglas za prijam u državnu službu".
 

Dokumenti:

            

03. siječnja 2019. - Poziv na razgovor (intervju) vezan uz OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

KLASA:   112-01/18-02/04
URBROJ: 558-03-01-02/5-18-10
Zagreb,  03. siječnja 2019.

 

Poziv na razgovor (intervju) vezan uz OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo od 14. prosinca 2018. godine

 

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MJERITELJSKU INSPEKCIJU

Područna jedinica Split - samostalni izvršitelj

 1. Mjeriteljski inspektor - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice 

 

Razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo na radno mjesto Mjeriteljski inspektor u Područnoj jedinici Split – samostalni izvršitelj u Samostalnoj službi za mjeriteljsku inspekciju, objavljenog 14. prosinca 2018. godine na web stranicama Ministarstva uprave, Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

održat će se 09. siječnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 13,00 sati u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Split, Matice hrvatske 15.

    

SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE

Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove

Odjel za ljudske potencijale i opće poslove

 

 1. Stručni referent - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

 

Razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo na radno mjesto Stručni referent u Odjelu za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove, Sektor za pravne, financijske i opće poslove, objavljenog 14. prosinca 2018. godine na web stranicama Ministarstva uprave, Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

održat će se 08. siječnja 2019. godine (utorak) s početkom u 11,00 sati u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Zagreb, Capraška 6/II kat.

 

 

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

 

                                                                                    


 
14. prosinca 2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 
Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda i 61/17), Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za radna mjesta:
 
 • Mjeriteljski inspektor - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, Područna jedinica Split - Samostalni izvršitelj                                              
 • Stručni referent - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, Odjel za ljudske potencijale i opće poslove    
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu Državni zavod za mjeriteljstvo, 10 000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za oglas za prijam u državnu službu".
                                                                                                            
 

Dokumenti: