Natječaji

16. veljače 2024. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
grb1
 
          REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
 
KLASA:   112-03/24-02/02
URBROJ: 558-01/1-24-1
Zagreb, 14. veljače 2024.
 
Sukladno članku 160. stavak 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 155/23), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine", broj 78/17 i 89/19) uz  prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave, klasa: 112-01/24-01/86, urbroj: 514-08-01-02/02-24-02 od 29. siječnja 2024. godine, Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje
 
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
 
GLAVNO TAJNIŠTVO
SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
ODJEL ZA INFORMATIČKE I OPĆE POSLOVE
 
 
 1. Voditelj odjela (red. br. 11.) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • položen državni ispit II.  razine
 
GLAVNO TAJNIŠTVO
SLUŽBA ZA FINANCIJE I NABAVU
ODJEL ZA FINANCIJE
PODODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO
 
 1. Stručni referent (red. broj 25a) - 1 izvršitelj/ica u nepunom radnom vremenu
 
Stručni uvjeti:
 
 • srednja stručna sprema ekonomske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni ispit I. razine
 
 
 
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA TEMELJNO MJERITELJSTVO
 
 1. Viši stručni savjetnik (red. br. 64.)  -  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni ispit II razine
 
 
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA TEMELJNO MJERITELJSTVO
 
 1. Stručni referent - vježbenik  (red. br. 66.)  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema tehničke ili kemijske struke,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 52. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osobe se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme. Za vježbenike probni rad (vježbenički staž) traje 12 mjeseci, s tim da najranije 3 mjeseca prije isteka probnoga rada mogu pristupiti polaganju državnog ispita  sukladno članku 78. Zakona o državnim službenicima.
Na javni natječaj mogu se prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja sukladno članku 99. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te broj, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje i naziv unutarnje ustrojstvene jedinice. Primjerak obrasca prijave na javni natječaj može se naći na web - stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo: https://dzm.gov.hr/ pod rubrikom Pristup informacijama - Zapošljavanje u državnoj službi - Natječaji.
 
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su za radno mjesto dužni priložiti:
 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje),
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo), a za radno mjesto pod rednim brojem 4. elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je vidljivo da osoba nema radnog iskustva u struci ili ima radno iskustvo kraće od vremena propisanog za vježbenički staž,
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la, za radna mjesta pod red.br. 1., 2. i 3.),
 6. preslik uvjerenja o položenom državnom ispitu (ako kandidat/kinja ima položen državni ispit).
 
Ako je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je dostaviti dokaz o promjeni prezimena.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za javni natječaj".
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.
 
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidat/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kanditat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu dostupnom na web stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) te članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Testiranje se provodi u dvije faze.
Prva faza testiranja za radno mjesto pod rednim brojem 1. sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova za koje je raspisan javni natječaj. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na  računalu i provjere znanja engleskog jezika.
Prva faza testiranja za radno mjesto pod rednim brojem 2. sastoji se provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova za koje je raspisan javni natječaj. Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada na  računalu.
Prva faza testiranja za radno mjesto pod rednim brojem 3. sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova za koje je raspisan javni natječaj. Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada na  računalu i provjere znanja engleskog jezika.
Prva faza testiranja za radno mjesto pod rednim brojem 4. sastoji se od provjere osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj. Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada na  računalu.
 
 
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto za koje se vrši prijam, način testiranja kandidata/kinja  te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), najmanje pet dana prije njihovog održavanja.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr)  i  web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).
Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web- stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).            
     
 
 
                                                                                               GLAVNA RAVNATELJICA
 
                                                                                                         Brankica Novosel
 
Dokumenti:
13. prosinca 2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


 
          REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
 
KLASA:   112-03/23-02/08
URBROJ: 558-01/1-23-1
Zagreb, 15. prosinca 2023.
 
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine", broj 78/17 i 89/19) uz  prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave, klasa: 112-01/23-01/1434, urbroj: 514-08-01-02/01-23-02 od 4. prosinca 2023. godine, Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje
 
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
 
KABINET GLAVNOG RAVNATELJA
 
 
 1. Stručni referent (red. br. 3.) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema upravne struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • položen državni ispit I razine
 
 
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA TEMELJNO MJERITELJSTVO
 
 1. Viši stručni savjetnik (red. br. 64.)  -  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni ispit II razine
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.
Na javni natječaj mogu se prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o državnim službenicima.
 
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te broj, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje i naziv unutarnje ustrojstvene jedinice. Primjerak obrasca prijave na javni natječaj može se naći na web - stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo: https://dzm.gov.hr/ pod rubrikom Pristup informacijama - Zapošljavanje u državnoj službi - Natječaji.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su za radno mjesto dužni priložiti:
 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje),
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo),
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la),
 6. preslik uvjerenja o položenom državnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni ispit.
 
 
Ako je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je dostaviti dokaz o promjeni prezimena.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za javni natječaj".
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.
 
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidat/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kanditat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu dostupnom na web stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) te članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja za radno mjesto broj 1. sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova za koje je raspisan javni natječaj. Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada na  računalu.
 Prva faza testiranja za radno mjesto pod rednim brojem 2. sastoji se provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova za koje je raspisan javni natječaj.  Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada na  računalu i provjere znanja engleskog jezika.
 
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto za koje se vrši prijam, način testiranja kandidata/kinja  te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), najmanje pet dana prije njihovog održavanja.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr),  i  web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).
Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web- stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).            
     
 
                                                                                               GLAVNA RAVNATELJICA
 
                                                                                                         Brankica Novosel
Dokumenti:
13.rujna 2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

   
 
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
 
KLASA:   112-03/23-02/06
URBROJ: 558-01/1-23-1
Zagreb, 8. rujna 2023.
 
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine", broj 78/17 i 89/19) uz  prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave, klasa: 112-01/23-01/697, urbroj: 514-08-01-02/01-23-02 od 19. lipnja 2023. godine, Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje
 
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
GLAVNO TAJNIŠTVO
SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
Odjel za informatičke i opće poslove
 
 
 1. Stručni referent (red. br. 14.) –vježbenik- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema upravne struke,
 • bez radnom iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž ( vježbenički staž traje 12 mjeseci),
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 
 
PODRUČNA MJERITELJSKA SLUŽBA RIJEKA
Odjel za ostala mjerila i ispitivanje pretpakovina
 
 1. Viši stručni referent (red. br. 93.)  -vježbenik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine tehničke ili prirodne struke
 • poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • bez radnom iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž ( vježbenički staž traje 12 mjeseci),
 
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Za osobe primljene u državnu službu redovitim postupkom (vježbenici) probni rad (vježbenički staž) traje 12 mjeseci.
 
Sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o državnim službenicima, vježbenik primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto, s tim da najranije 2 mjeseca prije isteka probnog rada može pristupiti polaganju državnog ispita.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te broj, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje i naziv unutarnje ustrojstvene jedinice. Primjerak obrasca prijave na javni natječaj može se naći na web - stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo: https://dzm.gov.hr/ pod rubrikom Pristup informacijama – Zapošljavanje u državnoj službi – Natječaji.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su za radno mjesto dužni priložiti:
 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje),
 4. elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je vidljivo da osoba nema radnog iskustva u struci ili ima radno iskustvo kraće od vremena propisanog za vježbenički staž)
 
 
Ako je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je dostaviti dokaz o promjeni prezimena.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za javni natječaj".
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.
 
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidat/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kanditat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu dostupnom na web stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) te članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja za radno mjesto pod rednim brojem 1. sastoji se od provjere osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj. Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada na  računalu.
 Prva faza testiranja za radno mjesto pod rednim brojem 2. sastoji se od provjere osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj. Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada na  računalu i provjere poznavanja engleskog jezika.
 
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto za koje se vrši prijam, način testiranja kandidata/kinja  te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), najmanje pet dana prije njihovog održavanja.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr),  i  web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).
Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web- stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).            
     
 
                                                                                                        GLAVNA RAVNATELJICA
 
                                                                                                         Brankica Novosel
Dokumenti:
 
5. svibnja 2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-03/23-02/03

URBROJ: 558-01/1-23-1

Zagreb, 02. svibnja 2023.

 

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine", broj 78/17 i 89/19), uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/581, URBROJ: 514-08-01-02/01-23-03 od 19. travnja 2023. godine, Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje

 

J A V N I N A T J E Č A J

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

GLAVNO TAJNIŠTVO

SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE

Odjel za ljudske potencijale i pravne poslove

Pododsjek za registar

 1. Upravni referent – vježbenik (red. br. 10.) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne struke,

 • poznavanje rada na osobnom računalu

 

GLAVNO TAJNIŠTVO

SLUŽBA ZA FINACIJE I NABAVU

Odjel za financije

Pododsjek za financije

 1. Stručni referent - vježbenik (red. br. 25.) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomske struke,

 • poznavanje rada na osobnom računalu

 

GLAVNO TAJNIŠTVO

SLUŽBA ZA FINACIJE I NABAVU

Odjel za financije

Pododsjek za financije

 1. Stručni referent - (red. br. 25.) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomske struke,

 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

 • poznavanje rada na osobnom računalu,

 • položen državni ispit I razine


Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad, vježbenički staž u trajanju od 12 mjeseci.

Vježbenici koji zadovolje na probnom radu mogu najranije 2 mjeseca prije isteka probnoga rada pristupiti polaganju državnog ispita sukladno članku 53. Zakona o državnim službenicima.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Na javni natječaj mogu se prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te broj, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje i naziv unutarnje ustrojstvene jedinice. Primjerak obrasca prijave na javni natječaj može se naći na web - stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo: https://dzm.gov.hr/ pod rubrikom Pristup informacijama – Zapošljavanje u državnoj službi – Natječaji.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan),

 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),

 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje),

 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la – za radno mjesto broj 3.),

 5. preslik uvjerenja o položenom državnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni ispit – za radno mjesto broj 3.

 

Ako je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je dostaviti dokaz o promjeni prezimena.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:

Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za javni natječaj".

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidat/kinje pod jednakim uvjetima.

Kanditat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu dostupnom na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) te članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. sastoji se od provjere osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj. Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada na računalu.

Prva faza testiranja za radno mjesto broj 3., sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada na računalu.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto za koje se vrši prijam, način testiranja kandidata/kinja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), najmanje pet dana prije njihovog održavanja.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).

Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web- stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).

 

GLAVNA RAVNATELJICA

Brankica Novosel

15. veljače 2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA:   112-03/23-02/01
URBROJ: 558-01/1-23-1
Zagreb, 13. veljače 2023.
 
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i  članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine", broj 78/17 i 89/19), povezano s javnim natječajem  klasa: 112-03/22-02/08, urbroj: 558-01/1-22-1 objavljenim 4. studenoga 2022. godine, u Narodnim novinama br. 129/22 i obustavljenim klasa: 112-03/22-02/08, urbroj: 558-02-01-01-01/1-22-13 od 5. prosinca 2022. godine i obustavljenim klasa: 112-03/22-02/08, urbroj:  558-02-01-01-01/1-22-17 od 30. prosinca 2022. godine i sa javnim natječajem klasa. 112-03/22-02/09, urbroj: 558-01/1-22-1 od 16. studenoga 2022. godine, objavljenim u Narodnim novinama br. 134/22 i djelomično obustavljenim klasa: 112-03/22-02/09, urbroj: 558-02-01-01-01/1-22-28 od 21. prosinca 2022. godine., Državni zavod za mjeriteljstvo ponovno raspisuje
 
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
GLAVNO TAJNIŠTVO
SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
Odjel za ljudske potencijale i opće poslove
Pododsjek za registar
 
 
 1. Upravni referent (red. br. 10.) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema upravne struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • položen državni ispit I. razine
 
 
GLAVNO TAJNIŠTVO
SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
Odjel za informatičke i opće poslove
 
 
 1. Viši informatički referent  (red. br. 12.) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine tehničkog, informatičkog ili prirodoslovno matematičkog smjera,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni ispit II.  razine
 
PODRUČNA MJERITELJSKA SLUŽBA RIJEKA
Odjel za mjerila mehaničkih veličina
 
 1. Viši stručni savjetnik (red. br. 88.)  - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen vozački ispit za B kategoriju vozila,
 • položen državni ispit II. razine
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.
Na javni natječaj mogu se prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te broj, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje i naziv unutarnje ustrojstvene jedinice. Primjerak obrasca prijave na javni natječaj može se naći na web - stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo: https://dzm.gov.hr/ pod rubrikom Pristup informacijama – Zapošljavanje u državnoj službi – Natječaji.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje),
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo),
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la),
 6. preslik uvjerenja o položenom državnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni ispit.
 7. dokaz o položenom vozačkom ispitu za B kategoriju vozila (preslik vozačke dozvole) – za radno mjesto br. 3
 
Ako je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je dostaviti dokaz o promjeni prezimena.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za javni natječaj".
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.
 
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidat/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kanditat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu dostupnom na web stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) te članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i
Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja / poznavanja rada naračunalu ako su uvjeti propisani za prijam i raspored na radno mjesto, i znanja / poznavanja engleskog jezika ako su ti uvjeti propisani za prijam i raspored na radno mjesto.
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto za koje se vrši prijam, način testiranja kandidata/kinja  te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), najmanje pet dana prije njihovog održavanja.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr),  i  web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).
Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web- stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).            
     
 
                                                                                               GLAVNA RAVNATELJICA
 
                                                                                                         Brankica Novosel
16. studenog 2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA:   112-03/22-02/09
URBROJ: 558-01/1-22-1
Zagreb, 14. studeni 2022.
 
            Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19 i 98/19) i  članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine", broj 78/17 i 89/19), uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-01/22-01/732, URBROJ: 514-08-01-02/07-22-02 od 18. listopada 2022. godine, Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje
 
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
GLAVNO TAJNIŠTVO
SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
Odjel za ljudske potencijale i opće poslove
Pododsjek za registar
 
 
 1. Upravni referent (red. br. 10.) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema upravne struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • položen državni ispit I. razine
 
SEKTOR MJERITELJSKE INSPEKCIJE
SLUŽBA NADZORA OVLAŠTENIH TIJELA I MJERILA U UPORABI
Područna mjeriteljska služba Split
 
 1. Mjeriteljski inspektor (red. br. 55.)  - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih znanosti ili društvenih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen vozački ispit za B kategoriju vozila,
 • položen državni ispit II. razine
 
 
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.
Na javni natječaj mogu se prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te broj, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje i naziv unutarnje ustrojstvene jedinice. Primjerak obrasca prijave na javni natječaj može se naći na web - stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo: https://dzm.gov.hr/ pod rubrikom Pristup informacijama – Zapošljavanje u državnoj službi – Natječaji.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje),
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo),
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la),
 6. preslik uvjerenja o položenom državnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni ispit.
 7. dokaz o položenom vozačkom ispitu za B kategoriju vozila (preslik vozačke dozvole) – za radno mjesto br. 2
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za javni natječaj".
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.
 
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidat/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kanditat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu dostupnom na web stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) te članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i
Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja / poznavanja rada naračunalu ako su uvjeti propisani za prijam i raspored na radno mjesto, i znanja / poznavanja engleskog jezika ako su ti uvjeti propisani za prijam i raspored na radno mjesto.
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto za koje se vrši prijam, način testiranja kandidata/kinja  te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), najmanje pet dana prije njihovog održavanja.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr),  i  web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).
Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web- stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).            
     
 
                                                                                               GLAVNA RAVNATELJICA
 
                                                                                                         Brankica Novosel 
2. studenog 2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

KLASA:   112-03/22-02/08
URBROJ: 558-01/1-22-1
Zagreb, 02. studeni 2022.
 
            Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19 i 98/19) i  članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine", broj 78/17 i 89/19), uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-01/22-01/684, URBROJ: 514-08-01-02/07-22-02 od 3. listopada 2022. godine, Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje
 

 
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 
GLAVNO TAJNIŠTVO
SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
Odjel za informatičke i opće poslove
 
 

 1. Viši informatički referent  (red. br. 12.) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine tehničkog, informatičkog ili prirodoslovno matematičkog smjera,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni ispit II.  razine
 
 
PODRUČNA MJERITELJSKA SLUŽBA RIJEKA
Odjel za mjerila mehaničkih veličina
 
 1. Viši stručni savjetnik (red. br. 88.)  - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen vozački ispit za B kategoriju vozila,
 • položen državni ispit II. razine
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.
Na javni natječaj mogu se prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te broj, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje i naziv unutarnje ustrojstvene jedinice. Primjerak obrasca prijave na javni natječaj može se naći na web - stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo: https://dzm.gov.hr/ pod rubrikom Pristup informacijama – Zapošljavanje u državnoj službi – Natječaji.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje),
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo),
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la),
 6. preslik uvjerenja o položenom državnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni ispit.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za javni natječaj".
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.
 
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidat/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kanditat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu dostupnom na web stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) te članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i
Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja / poznavanja rada naračunalu ako su uvjeti propisani za prijam i raspored na radno mjesto, i znanja / poznavanja engleskog jezika ako su ti uvjeti propisani za prijam i raspored na radno mjesto.
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto za koje se vrši prijam, način testiranja kandidata/kinja  te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), najmanje pet dana prije njihovog održavanja.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr),  i  web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).
Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web- stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).            

     
 
                                                                                               GLAVNA RAVNATELJICA
 
                                                                                                         Brankica Novosel

                                                                                              
Dokumenti:
26. kolovoza 2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-03/22-02/05
URBROJ: 558-01/1-22-1
Zagreb, 26. kolovoza 2022.

 

           Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine", broj 78/17 i 89/19), uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-01/22-01/475, URBROJ: 514-08-01-02/01-22-03 od 8. lipnja 2022. godine, Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

GLAVNO TAJNIŠTVO
SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
Odjel za ljudske potencijale i pravne poslove

 

 1. Voditelj odjela za ljudske potencijale i pravne poslove (red. br. 7.) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti,

 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

 • poznavanje rada na osobnom računalu

 • položen državni ispit II. razine

 

 

GLAVNO TAJNIŠTVO
SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
Odjel za ljudske potencijale i pravne poslove
Pododsjek za registar

 

 1. Upravni referent (red. br. 10.) – vježbenik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne struke,

 • poznavanje rada na osobnom računalu

 

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Na javni natječaj mogu se prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o državnim službenicima.

Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad, vježbenički staž u trajanju od 12 mjeseci.

Vježbenici koji zadovolje na probnom radu mogu najranije 2 mjeseca prije isteka probnoga rada pristupiti polaganju državnog ispita sukladno članku 53. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te broj, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje i naziv unutarnje ustrojstvene jedinice. Primjerak obrasca prijave na javni natječaj može se naći na web - stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo: https://dzm.gov.hr/ pod rubrikom Pristup informacijama – Zapošljavanje u državnoj službi – Natječaji.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan),

 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),

 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje),

 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo),

 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la) (radno mjesto br. 1),

 6. preslik uvjerenja o položenom državnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni ispit (radno mjesto br. 1).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:

Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za javni natječaj".

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidat/kinje pod jednakim uvjetima.

Kanditat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu dostupnom na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) te članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja za radno mjesto pod rednim brojem 1. sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. od provjere znanja osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj. Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada na računalu i znanja engleskog jezika ako su ti uvjeti propisani za prijam i raspored na radno mjesto.

Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto za koje se vrši prijam, način testiranja kandidata/kinja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), najmanje pet dana prije njihovog održavanja.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).

Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web- stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).

 

 

GLAVNA RAVNATELJICA

Brankica Novosel

                                                                                              
Dokumenti:
26. svibnja 2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu
KLASA:   112-03/22-02/03
URBROJ: 558-01/1-22-1
Zagreb, 19. svibnja 2022.
 
            Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19 i 98/19) i  članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine", broj 78/17 i 89/19), uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-01/22-01/336, URBROJ: 514-08-01-02/02-22-02 od 21. travnja 2022. godine, Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje
 
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
GLAVNO TAJNIŠTVO
SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
Odjel za informatičke i opće poslove
 
 1. Voditelj odjela za informatičke i opće poslove  (red. br. 11.) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • položen državni ispit II.  razine
 
SEKTOR ZA MJERITELJSTVO I PLEMENITE KOVINE
SLUŽBA ZA PLEMENITE KOVINE
Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja I
 
 1. Viši stručni referent (red. br. 44.)  – vježbenik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine tehničke, biotehničke ili prirodne struke
 • poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.
Na javni natječaj mogu se prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o državnim službenicima.
Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad, vježbenički staž trajanju od 12 mjeseci.
Na javni natječaj mogu se prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o državnim službenicima.
Vježbenici koji zadovolje na probnom radu mogu najmanje 2 mjeseca prije isteka probnog rada pristupiti polaganju državnog stručnog ispita sukladno članku 53. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te broj, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje i naziv unutarnje ustrojstvene jedinice. Primjerak obrasca prijave na javni natječaj može se naći na web - stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo: https://dzm.gov.hr/ pod rubrikom Pristup informacijama – Zapošljavanje u državnoj službi – Natječaji.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje),
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo), radno mjesto br. 1
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la),
 6. preslik uvjerenja o položenom državnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni ispit. (radno mjesto broj 1)
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za javni natječaj".
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.
 
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidat/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kanditat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu dostupnom na web stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) te članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja za radno mjesto pod rednim brojem 1 sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i
Za radno mjesto pod rednim brojem 2 od provjere znanja osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj. Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada naračunalu i znanja engleskog jezika ako su ti uvjeti propisani za prijam i raspored na radno mjesto.
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto za koje se vrši prijam, način testiranja kandidata/kinja  te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), najmanje pet dana prije njihovog održavanja.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr),  i  web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).
Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web- stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).            
     
 
                                                                             
Dokumenti:
10. prosinca 2021. - Javni natječaj za prijam u državnu službu
KLASA:   112-01/21-02/03
URBROJ: 558-01/1-21-1
Zagreb, 06. prosinca 2021.
 
            Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19 i 98/19) i  članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine", broj 78/17 i 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 112-01/21-01/03, URBROJ: 517-02-1-1-21-232 od 11. listopada 2021. godine, Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje
 
 

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 
Glavno tajništvo
Služba za pravne, opće i tehničke poslove
Odjel za informatičke i opće poslove
 
 1. Viši stručni referent (red. br. 13.) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne  ili ekonomske struke,
 • najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni ispit II. razine.
 
Područna mjeriteljska služba Rijeka
Odjel za mjerila mehaničkih veličina
 
 1. Viši stručni savjetnik (red. br. 88.)  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen vozački ispit za B kategoriju vozila,
 • položen državni ispit II. razine.
 
Područna mjeriteljska služba Osijek
Odjel za ostala mjerila i ispitivanje pretpakovina
 
 1. Stručni referent (red. br. 110.)  – 1 izvršitelj/ica  na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema tehničke struke,
 • najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen vozački ispit za B kategoriju vozila,
 • položen državni ispit I. razine.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.
 
Na javni natječaj mogu se prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te broj, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje i naziv unutarnje ustrojstvene jedinice. Primjerak obrasca prijave na javni natječaj može se naći na web - stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo: https://dzm.gov.hr/ pod rubrikom Pristup informacijama – Zapošljavanje u državnoj službi – Natječaji.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome/ svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje),
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo),
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la),
 6. preslik uvjerenja o položenom državnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni ispit.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za javni natječaj".
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.
 
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidat/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kanditat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu dostupnom na web stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) te članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto za koje se vrši prijam, način testiranja kandidata/kinja  te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), najmanje pet dana prije njihovog održavanja.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr),  i  web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).
Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web- stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).            
     
                                                                                             
 
Dokumenti:
10. veljače 2021. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA:   112-01/21-02/02
URBROJ: 558-01/1-21-1
Zagreb, 08. veljača 2021.
 
            Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19 i 98/19) i  članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine", broj 78/17 i 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 112-01/21-01/03, URBROJ: 517-02-1-1-21-4 od 15. siječnja 2021. godine, Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje
 
 

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

Samostalna služba za temeljno mjeriteljstvo
 
Voditelj službe - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni ispit II. razine.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.
 
Na javni natječaj mogu se prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo),
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la),
 6. preslik uvjerenja o položenom državnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni ispit.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za javni natječaj".
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kanditat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i sve potrebne dokaze  dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te pored dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.
 
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto za koje se vrši prijam, način testiranja kandidata/kinja  te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), najmanje pet dana prije njihovog održavanja.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr),  i  web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).
Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web- stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr).            
     
 
                                                                                                 GLAVNA RAVNATELJICA
 
                                                                                                         Brankica NovoselDokumenti:

  


 
30. listopada 2019. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 
KLASA: 112-01/19-02/05   
URBROJ: 558-01/1-19-1
Zagreb, 28. listopada 2019.
 
            Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj  92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 159/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave za popunjavanje radnog mjesta primjenom klauzule 2 za 1, KLASA: 112-02/19-01/608, URBROJ: 515-03-01-02/5-19-2 od 18. listopada 2019. godine Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje
 
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
 
KABINET GLAVNOG RAVNATELJA
Administrativni tajnik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema gimnazija, upravna ili ekonomska struka
 • najmanje 1 godina radnog iskustva
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • položen državni ispit I. razine
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni ispit
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis (vlastoručno potpisan)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice)
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo)
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la)
 6. preslik uvjerenja o položenom državnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni ispit
 
Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornici.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za javni natječaj".
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te pored dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom  od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.
 
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada naosobnom računalu.
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto za koje se vrši prijam, način testiranja kandidata/kinja  te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr) istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr) najmanje pet dana prije njihovog održavanja.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo i  web-stranici Ministarstva uprave.
Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web- stranici Ministarstva uprave.  

                                                               GLAVNA RAVNATELJICA
                                                         Brankica Novosel   
 Dokumenti:
26. srpnja 2019. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA: 112-01/19-02/04   
URBROJ: 558-01/1-19-1
Zagreb, 12. srpnja 2019.
 
            Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda i 61/17) i  članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine", broj 78/17), a povezano s Javnim natječajem KLASA: 112-01/18-02/03, URBROJ: 558-01/1-18-1 od 07. prosinca 2018. godine objavljenom u Narodnim novinama broj 111/2018 od 12. prosinca 2018. godine, koji je djelomično obustavljen na temelju Odluke, KLASA: 112-01/18-02/03, URBROJ: 558-01/1-19-64 od 24. siječnja 2019. godine, ponovljenim Javnim natječajem KLASA: 112-01/19-02/02, URBROJ: 558-01/1-19-1 od 14. veljače 2019. godine objavljenim u Narodnim novinama broj 17/2019 od 20. veljače 2019. godine koji je obustavljen na temelju Odluke, KLASA: 112-01/19-02/02, URBROJ:  558-01/1-19-17 od 1. travnja 2019. godine, te ponovljenim Javnim natječajem KLASA: 112-01/19-02/03, URBROJ:  558-01/1-19-1 od 15. svibnja 2019. godine, objavljenim u Narodnim novinama broj 50/2019 koji je djelomično obustavljen Odlukom KLASA: 112-01/19-02/03, URBROJ:  558-01/1-19-47 od 14. lipnja 2019. godine, Državni zavod za mjeriteljstvo ponovno raspisuje
 
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
 
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MJERITELJSKU INSPEKCIJU
Područna jedinica Zagreb - samostalni izvršitelj
 
Mjeriteljski inspektor -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni  studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni stručni ispit
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni/e položiti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome)
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo)
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la)
 6. preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za javni natječaj".
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te pored dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom  od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.
 
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada naračunalu i poznavanja engleskog jezika.
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za  radno mjesto za koje se vrši prijam, način testiranja kandidata/kinja  te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr) istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr) najmanje pet dana prije njihovog održavanja.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo i  web-stranici Ministarstva uprave.
Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web- stranici Ministarstva uprave.      
 
     
                                                                                                  RAVNATELJICA
 
                                                                                                   Brankica Novosel
 
17. svibnja 2019. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA:   112-01/19-02/03  
URBROJ: 558-01/1-19-1
Zagreb, 15. svibnja 2019.
 
            Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda i 61/17) i  članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine", broj 78/17), a povezano s Javnim natječajem KLASA: 112-01/18-02/03, URBROJ: 558-01/1-18-1 od 07. prosinca 2018. godine objavljenim u Narodnim novinama broj 111 od 12. prosinca 2018. godine, koji je djelomično obustavljen na temelju Odluke KLASA: 112-01/18-02/03, URBROJ: 558-01/1-19-67 od 09. svibnja 2019. godine, te ponovljenim Javnim natječajem KLASA: 112-01/19-02/02, URBROJ: 558-01/1-19-1 od 14. veljače 2019. godine objavljenim u Narodnim novinama broj 17/2019 od 20. veljače 2019. godine koji je obustavljen na temelju Odluke KLASA: 112-01/19-02/02, URBROJ: 558-01/1-19-17 od 1. travnja 2019. godine, Državni zavod za mjeriteljstvo ponovno raspisuje
 
 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE
 
Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove
Odjel za ljudske potencijale i opće poslove
 
 1. Stručni referent - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
 • srednja stručna sprema upravne struke
 • najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni stručni ispit
 
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MJERITELJSKU INSPEKCIJU
Područna jedinica Zagreb - samostalni izvršitelj
 
 1. Mjeriteljski inspektor -1izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni  studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni stručni ispit
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni/e položiti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe ili diplome, ovisno o uvjetu stručne spreme radnog mjesta za koje se podnosi prijava),
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo)
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la)
 6. preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za javni natječaj".
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te pored dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom  od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.
 
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada naračunalu i poznavanja engleskog jezika (za radno mjesto za koje je propisan kao uvjet).
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za  radno mjesto za koje se vrši prijam, način testiranja kandidata/kinja  te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr) istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (https://dzm.gov.hr), najmanje pet dana prije njihovog održavanja.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo i  web-stranici Ministarstva uprave.
Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web- stranici Ministarstva uprave.      
 
     
                                                                                               RAVNATELJICA
 
                                                                                                Brankica Novosel

 
20. veljače 2019. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda i 61/17) i  članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine", broj 78/17), a povezano s Javnim natječajem KLASA: 112-01/18-02/03, URBROJ: 558-01/1-18-1 od 07. prosinca 2018. godine objavljenim u Narodnim novinama broj 111 od 12. prosinca 2018. godine, koji je djelomično obustavljen na temelju Odluke od 24. siječnja 2019. godine, KLASA: 112-01/18-02/03, URBROJ: 558-01/1-19-64, objavljene na web - stranicama Ministarstva uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo 25. siječnja 2019. godine, Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje javni natječaj za prijam u državnu  službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

- mjeriteljski inspektor - 1 izvršitelj/ica, Samostalna služba za mjeriteljsku inspekciju,Područna jedinica Zagreb - samostalni izvršitelj

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za javni natječaj".

 

Dokumenti:

12. prosinca 2018. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 

KLASA:   112-01/18-02/03
URBROJ: 558-01/1-18-1
Zagreb, 07. prosinca 2018.
 
            Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda i 61/17) i  članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine", broj 78/17) a na temelju Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, broj 43/18 i 52/18) te na temelju suglasnosti Ministarstva uprave, KLASA: 112-02/18-01/333, URBROJ: 515-03-01-02/2-18-2 od 03. prosinca 2018. godine za zapošljavanje uz primjenu klauzule 2 za 1, Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje
 
 

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 
za sljedeća radna mjesta:
 
SEKTOR ZA MJERITELJSTVO I PLEMENITE KOVINE                              
 
Služba za mjeriteljstvo
Odjel za mjeriteljstvo
 
 1. Voditelj Odjela - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme     
                                                           
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni  studij iz područja tehničkih,  biotehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni stručni ispit
 
Služba za plemenite kovine
Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja
 
 1. Stručni referent - 1izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
 • srednja stručna sprema tehničke struke,
 • najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni stručni ispit
 
 
SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE
 
Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove
Odjel za ljudske potencijale i opće poslove
 
 1. Stručni referent - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
 • srednja stručna sprema upravne struke
 • najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni stručni ispit
 
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MJERITELJSKU INSPEKCIJU
 
Područna jedinica Zagreb - samostalni izvršitelj
 
 1. Mjeriteljski inspektor -1izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni  studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni stručni ispit
 
 
Područna jedinica Osijek - samostalni izvršitelj
 
 1. Mjeriteljski inspektor -1izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni  studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni stručni ispit
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni/e položiti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka probnog rada.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome ili svjedodžbe),
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo)
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la)
 6. preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
 
Državni zavod za mjeriteljstvo
10 000 Zagreb, Capraška 6,
s naznakom "Za javni natječaj"

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te pored dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom  od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.
 
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada naračunalu i poznavanja engleskog jezika (za radna mjesta za koja je propisan kao uvjet).
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za  radno mjesto za koje se vrši prijam, način testiranja kandidata/kinja  te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (www.dzm.hr) istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (www.dzm.hr), najmanje pet dana prije njihovog održavanja.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo i  web-stranici Ministarstva uprave.
Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web- stranici Ministarstva uprave.                                       
                                                                
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
 

Dokumenti: