Službenik za pristup informacijama

Slika /slike/pristup_informacijama/sluzbenici-za-informiranje2.jpg

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15)

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama sukladno članku 5. stavak 1. točka 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija sukladno članku 5. stavak 1. točka 3. Zakona predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradio samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija u skladu s člankom 5. stavak 1. točka 6. Zakona znači „uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Državnom zavodu za mjeriteljstvo:

pisanim putem na adresu Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Capraška 6, 10 000 Zagreb
na broj faksa: 01/5630 001
na broj telefona: 01/5630 033
donijeti osobno u pisarnicu Državnog zavoda za mjeriteljstvo radnim danom od 10:00 – 14:00 sati ili
na adresu e-pošte: sluzbenikzainformiranje2@dzm.hr 

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.

Državni zavod za mjeriteljstvo ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu stvarnih troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Službenica za informiranje Državnog zavoda za mjeriteljstvo:

Senka Bikčević Bareta, dipl. iur.