26. ožujak 2012. - 70. sastanak stalnog odbora Konvencije o kontroli i označavanju predmeta od plemenitih kovina, Geneva, Švicarska


70. sastanak stalnog odbora Konvencije o kontroli i označavanju predmeta od plemenitih kovina, Geneva, Švicarska
 

70. sastanak stalnog odbora Konvencije o kontroli i označavanju predmeta od plemenitih kovina (u nastavku Konvencija) održao se 26. ožujka 2012. u Genevi, Švicarska. Sastanku je nazočilo 55 predstavnika iz država članica, država promatrača i gosti Konvencije.

Republiku Hrvatsku, koja je u statusu promatrača i procesu pristupanja Konvenciji, predstavljala je Stela Pili dipl. ing. iz Odjela za plemenite kovine i kemijska mjerenja, DZM.

Članovi stalnog odbora su bili izvješteni o tijeku pristupanja RH u Konvenciju. Državni zavod za mjeriteljstvo je u rujnu 2011. godine podnio pismo kojim se izražava spremnost Republike Hrvatske da pristupi Konvenciji, čime smo i službeno postali država promatrač.

O podnošenju zahtjeva za pristupanje, što je slijedeći koraku u procesu pristupanja, izjasnili smo se da ćemo ga podnijeti u roku nekoliko mjeseci do kada se nadamo da ćemo završiti sve pripreme potrebne za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz pristupanja Konvenciji.

Velika rasprava vodila se o pristupanju Italije u Konvenciju. Inspekcijski tim, koji je posjetio ovlaštene laboratorije talijanskog ispitnog ureda, nije našao nesukladnosti koje bi priječile  da se Italija pridruži Konvencije. Stoga je preporučio pozivanje Italije da se pridruži Konvenciji. No,  prigovor pristupanju Italije Konvenciji uputile su Češka i Slovačka. Odlučeno je da predsjednik Stalnog odbora uputi pismo češkom i slovačkom ministru pozivajući ih da preispitaju svoja stajališta o pristupanju Italije.

Sri Lanka, koja je još 2007. podnijela zahtjev za pristupanje Konvenciji, izvijestila je o brojnim tehničkim i zakonskim problemima te zamolila Konvenciju za savjetodavnu pomoć za što je ovlastila tehničku grupu stalnog odbora.

Vođena je diskusija o tome treba li uvesti obveznu akreditaciju prema ISO normi 17025 za ovlaštene ispitne urede o čemu konsenzus nije postignut. Nadalje, na sastanku se raspravljalo o dopunama službenih dokumenata Konvencije među kojima su brojne dopune prihvaćene te o brojnim drugim tehničkim pitanjima.

Slijedeći sastanak Konvencije zakazan je za 20. rujna 2012.