Europski i međunarodni dokumenti

Europske direktive, uredbe i odluke iz područja mjeriteljstva
 
Direktiva 2014/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje mjernih instrumenata na tržište
Direktiva 2014/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje neautomatskih vaga na tržište
Direktiva 2011/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 71/317/EEZ, 71/347/EEZ,71/349/EEZ, 74/148/EEZ, 75/33/EEZ,76/765/EEZ, 76/766/EEZ i 86/217/EEZ u vezi s mjeriteljstvom
 
Direktiva 2009/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. godine o zajedničkim odredbama za mjerne instrumente i za metode mjeriteljskog nadzora
Direktiva Vijeća 75/107/EEZ od 19. prosinca 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na boce koje se upotrebljavaju kao mjerni spremnici
Direktiva Vijeća 76/211/EEZ  od 20. siječnja 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na pakiranje određenih pretpakovina označenih masom ili obujmom
Direktiva 2007/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 05. rujna 2007. o utvrđivanju pravila o nominalnim količinama za pretpakirane proizvode, stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 75/106/EEZ i 80/232/EEZ te mjenja i o izmjeni Direktive Vijeća 76/211/EEZ
Uredba (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke br. 3052/95/EZ Tekst značajan za EGP
Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
 
od 9. srpnja 2008. godine kojom se utvrđuju zahtjevi za akreditaciju i nadzor nad tržištem koji se odnose na stavljanje na tržište proizvoda te kojom se povlači Uredba (EEZ) br. 339/93
Odluka Vijeća 768/2008/EEZ
 
od 9. srpnja 2008. godine o općem okviru za stavljanje na tržište proizvoda i kojom se povlači Odluka Vijeća 93/465/EEZ
 


OIML

OIML osigurava upute za nacionalne i regionalne zahtjeve iz područja zakonskog mjeriteljstva.
Od osnutka glavni je cilj OIML-a razvoj svjetske tehničke strukture koja osigurava:
  • uzajamno obavješćivanje i povjerenje u ustrojstvo zakonskog mjeriteljstva svakog od članova
  • usklađivanje dokumenata
  • upute za razvoj i primjenu propisa iz područja zakonskog mjeriteljstva
  • globalni sustav međunarodnoga potvrđivanja u zakonskome mjeriteljstvu.
 
Preporuke OIML-a  
OIML R 15,
izdanje 2000 
Mjerila za mjerenje hektolitarske mase žitarica
OIML R 59
izdanje 2016
Vlagomjeri za mjerenje udjela vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta
OIML R 146-1
izdanje 2016
Infracrveni analizatori za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta
OIML R 79
izdanje 1997
 Zahtjevi za označivanje pretpakiranih proizvoda
OIML R 87
izdanje 2004
Količina proizvoda u pretpakovinama
OIML R 88
izdanje 2004
Zvukomjeri s integriranjem-usrednjavanjem
OIML R 93
izdanje 1998
Fokometri
OIML R 117, 
izdanje 1995
Mjerni sustavi za kapljevine različite od vode
OIML R 118,
izdanje 1995
Postupci ispitivanja i format ispitnog izvještaja za ispitivanje modela razdjelnika goriva za motorna vozila  
OIML R 119,
izdanje 1998
Cijevni ispitni uređaji za ispitivanje mjernih sustava za kapljevine različite od vode
OIML R 111 – 1,
izdanje 2004
Utezi razreda E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 i M3 
1. dio: Mjeriteljski i tehnički zahtjevi
 
OIML R 111 – 2,
izdanje 2004
Utezi razreda E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 i M3 
2. dio: Formati ispitnog izvještaja
OIML R 120, izdanje 1996 Etalonske mjere obujma za ispitivanje mjernih sustava za kapljevine različite od vode
 
Dokumenti OIML-a  
OIML D 1,
izdanje 2004
 
Elementi za zakon o mjeriteljstvu
OIML D 5
izdanje 1998
Načela za uspostavljanje hijerarhijskih shema mjerila
OIML D 9,
izdanje 2004
Načela mjeriteljskog nadzora
OIML D 12,
izdanje 1986
 
Područje uporabe mjerila koja podliježu ovjeravanju
OIML D 14,
izdanje 2004
 
Izobrazba i kvalifikacije osoblja zakonskog mjeriteljstva
OIML D 21,
izdanje 1998
Dozometrijski laboratoriji sa sekundarnim etalonom za kalibraciju dozimetara koji se upotrebljavaju u radioterapiji
OIML D 22,
izdanje 1998
U pute za prenosiva mjerila za određivanje onečišćivača u zraku koji potječu od opasnog otpada
OIML D 27,
izdanje 2001
Prva ovjera mjerila na temelju proizvođačkih sustava upravljanja kakvoćom


WELMEC
 
WELMEC 6.1 HR  Primjena smjernica 75/106/EEC i 76/211/EEC koje se odnose na označivanje i upravljanje kakvoćom pretpakovina označenih oznakom e : Definicije naziva


EURAMET je europski savez nacionalnih mjeriteljskih instituta
 
EA-4-02 Izražavanje mjerne nesigurnosti pri umjeravanju
EA-4-07 Sljedivost mjerne i ispitne opreme prema nacionalnim etalonima
EA-4-16 EA upute za izražavanje nesigurnosti pri količinskome ispitivanju
EURAMET/cg-17/v.01 Upute za umjeravanje elektromehaničkih manometara
EURAMET/cg-18/v.01 Upute za umjeravanje neautomatskih vaga