U Narodnim novinama 72/2019 objavljeni pravilnici DZM-a

Slika /slike/NN.JPG
U Narodnim novinama 72/2019 od 31. srpnja 2019. objavljeni su slijedeći pravilnici DZM-a:
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_72_1556.html
Pravilnik o sadržaju i obliku državnog žiga

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_72_1557.html
Pravilnik o postupku ispitivanju neautomatskih vaga

Pisane vijesti