Mjeriteljstvo

Što je zakonsko mjeriteljstvo?
Zakonom o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) pojam zakonskog mjeriteljstva definiran je na sljedeći način: „Zakonsko mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva koji se odnosi na radnje koje nastaju iz zakonskih zahtjeva, a odnose se na mjerenja, mjerne jedinice, mjerila i mjerne metode te koje provode mjerodavna tijela“.
Zakonsko mjeriteljstvo uređeno je Zakonom o mjeriteljstvu i drugim propisima radi poticanja slobodne trgovine, uklanjanja mogućih zapreka u trgovini te uspostave povjerenja u rezultate mjerenja u području primjene zakonitih mjerila s ciljem zaštite potrošača.
Državni zavod za mjeriteljstvo nadležno je tijelo za obavljanje poslova u području zakonskog mjeriteljstva u Republici Hrvatskoj.
Što su zakonita mjerila?
Sukladno Zakonu o mjeriteljstvu zakonita mjerila su mjerila koja se upotrebljavaju za mjerenja u prometu roba i usluga, za zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa, zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća, provjeru pretpakovina i boca kao mjernih spremnika.
Naime, radi se o mjerilima koja građani susreću u svakodnevnom životu poput obračunskih vodomjera, brojila električne energije, plinomjera, vaga u trgovinama i na tržnicama, agregata za istakanje goriva na benzinskim postajama i dr. Drugim riječima, zakonita mjerila su ona mjerila čiji rezultat mjerenja služi za izračun krajnje cijene proizvoda ili usluga koju je potrošač dužan platiti.
U svrhu osiguranja ispravnosti mjernih rezultata zakonita mjerila podliježu inspekcijskom nadzoru od strane mjeriteljske inspekcije. Zakonita mjerila moraju zadovoljavati tehničke i mjeriteljske zahtjeve, moraju biti ispitana, označena propisanim oznakama i ovjerena u propisanom ovjernom razdoblju.