Izvješća o ispitivanju opreme za praćenje kvalitete zraka


Postupak prihvaćanja izvješća o ispitivanju opreme za praćenje kvalitete zraka prema zahtjevima učinkovitosti referentnih metoda

Zakon o zaštiti zraka (“Narodne novine“, br. 130/11, 47/14 i 61/17) krovni je regulatorni dokument u području praćenja kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj. Spomenutim Zakonom stvoren je pravni temelj za prijenos Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008 o kvaliteti zraka i čišćem zraku u Europi u nacionalno zakonodavstvo.

Navedenom se Direktivom između ostalog, utvrđuju i referentne metode za procjenu koncentracije onečišćujućih tvari u zraku, rokovi za usklađivanje opreme s referentnom odnosno ekvivalentnom metodom kao i kriteriji za međusobno prihvaćanje izvješća o ispitivanju opreme od strane laboratorija akreditiranih prema normi EN ISO/IEC 17025 za provođenje takvih ispitivanja.  

Donošenjem Direktive Komisije (EU) 2015/1480 оd 28. kolovoza 2015. o izmjeni određenih priloga Direktivama 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za referentne metode, validaciju podataka i lokaciju točaka uzorkovanja za ocjenjivanje kvalitete zraka, jasnije su utvrđeni uvjeti koje moraju osiguravati nadležna tijela i tijela za ocjenjivanje sukladnosti s obzirom na točnost i sljedivosti mjerenja koja se provode u vezi s procjenom kvalitete zraka, uspostavljeni sustav kvalitete i kontrole kvalitete te redovno sudjelovanje u programima osiguranja kvalitete na razini Unije. Nadležna tijela ujedno su odgovorna za procjenu kvalitete zraka, izradu dokumentacije kao i postupke odabira mjernih mjesta.

Nadalje, imaju obvezu prihvaćanja izvješća o ispitivanju opreme izdana u drugim državama članicama, pod uvjetom da su ispitni laboratoriji akreditirani u skladu s mjerodavnom usklađenom normom za ispitne i umjerne laboratorije  - EN ISO/IEC 17025. Osim toga, obvezna su drugim nadležnim tijelima osigurati mogućnost uvida u detaljna izvješća o ispitivanju i sve odgovarajuće rezultate ispitivanja.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (“Narodne novine“, broj 61/17) odredbe spomenute Direktive transponirane su u nacionalno zakonodavstvo i time postale pravno obvezujuće.

Sukladno članku 2. stavku 6. navedenog Zakona, Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja prihvaćanje izvješća o ispitivanju opreme prema zahtjevima učinkovitosti referentnih metoda izdana u drugim državama članicama pod uvjetom da su ispitivanja izvršili ispitni laboratoriji akreditirani u skladu s mjerodavnom usklađenom normom za ispitne i umjerne laboratorije te popis prihvaćenih izvješća objavljuje na vlastitim internetskim stranicama. 

Na području Unije, ispitivanje i izdavanje ispitnih izvješća za mjernu opremu za praćenje kvalitete zraka, zasada provode tek dva akreditirana laboratorija – TÜV i NPL.

Ispitna izvješća/certifikati za mjernu opremu za praćenje kvalitete zraka dostupni su na niže navedenim poveznicama: